plde

Izba Notarialna Wrocław

Izba Notarialna we Wrocławiu

Lex Est Quod Notamus
www.bip.gov.pl

DROGA DO ZAWODU

Osoba, która pragnie zostać notariuszem musi spełniać podstawowe warunki:

 • posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 • korzystać w pełni z praw publicznych i mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 • być nieskazitelnego charakteru i dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza;
 • ukończyć wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskać tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • odbyć aplikację notarialną i złożyć egzamin notarialny w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ukończyć 26 lat.

Wyżej wymienione wymagania nie dotyczą osób, które:

 • uzyskały tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych;
 • zajmowały stanowisko sędziego lub prokuratora;
 • wykonywały zawód adwokata lub radcy prawnego przez okres co najmniej 3 lat;
 • zajmowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa przez okres co najmniej 3 lat.

Aplikacja jest odpłatna, a organizują ją oraz prowadzą poszczególne rady izb notarialnych na podstawie programu ustalonego przez Krajową Radę Notarialną. Aplikację kończy się egzaminem notarialnym przeprowadzanym przez komisje do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości, który składa się z trzech części pisemnych. Pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje zdający, który z każdej części egzaminu notarialnego otrzymał ocenę pozytywną.

Bez odbycia aplikacji notarialnej do egzaminu notarialnego mogą przystąpić:

 • doktorzy nauk prawnych
 • osoby, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym lub w Trybunale Konstytucyjnym i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego
 • osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej;
 • osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów
 • osoby, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego
 • osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
 • osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub komorniczy
 • a także osoby, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego.

Notariusza powołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości, na wniosek notariusza, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej.

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Magdalena Orłowska2012-07-02 08:00
Ostatnia zmiana:Magdalena Orłowska2014-05-05 10:43
Publikacja:Magdalena Orłowska2012-07-02 08:00
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.